Ήρθες πρόσφατα στην Ελλάδα; Είσαι διεθνώς εκπαιδευμένος επαγγελματίας; Θέλεις να βελτιώσεις τις επικοινωνιακές σου ικανότητες στον χώρο εργασίας;

Τα γλωσσικά μαθήματα του FOCAL σου διδάσκουν τη γλώσσα και την εργασιακή κουλτούρα που χρειάζεσαι για να επικοινωνείς σωστά στη δουλειά σου. Απόκτησε επικοινωνιακές δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στους τομείς της γεωργίας και των λιανικών πωλήσεων.

Είσαι καθηγητής και αναζητάς νέα γλωσσικά μαθήματα για επαγγελματίες για να βοηθήσεις τους μαθητές σου;

Στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα διδάσκεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε διαλόγους και επικοινωνιακά καθήκοντα που απαιτούνται συχνά στον τομέα απασχόλησής τους. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό για να παραδώσουν γλωσσικά μαθήματα για συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς. Μέσω αυτών των μαθημάτων, μπορούν να αναπτυχθούν επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για τις επαγγελματικές συνεντεύξεις, τη δημιουργία διασυνδέσεων και την επαγγελματική ανέλιξη του εκπαιδευόμενου.

At the Supermarket
Planting Plants

Το FOCAL εφοδιάζει τους μαθητές με τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρεση και διατήρηση εργασίας, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και μεθόδους εξάσκησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υλικά και δραστηριότητες που βοηθούν τους συμμετέχοντες στο να κατανοήσουν την επικοινωνιακή κουλτούρα του επαγγελματικού τους τομέα, καθώς και τις διάφορες οπτικές της.

Project number: 2019-1-DE02-KA202-006100. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg